Scholar Students

SCHOLAR STUDENTS

BATCH NO.

YEAR

NAME OF STUDENT

PERCENTAGE

1.

2008 HURALI PRAKASH BASAPPA 78.40%

2.

2009 BHISE UMESH NARAYAN 82.40%

3.

2010 UNDRE KIRTI VISHWAS 81.00%

4.

2011 JAIN HITESHKUMAR PRAKASH 83.70%

5.

2012 CHOUDHARY POONAM HIRALAL 80.20%

6.

2013 DIVEKAR RANI VILAS 82.80%

7.

2014 GAIKWAD SHWETA KISAN 81.90%

8.

2015 PINGALE DIPALI ARUN 81.70%

9.

2016 PARKATE REVNATH LAXMAN 83.90%

10.

2017 NARKE DIPALI VISHNU 87.10%

11.

2018 JAGTAP ANMOL KIRAN 88.80%

12.

2019 RASKAR KAJAL BHARAT 87.60 %